Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin
określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WIDOKNATATRY.PL, zwanego
dalej Sklepem, a także zakres odpowiedzialności.

2. Korzystając
z usług Sklepu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także
akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się tym samym do ich przestrzegania.

3. Sklep internetowy WIDOKNATATRY.PL działający pod adresem URL http://www.widoknatatry.pl, 
jest własnością firmy „Foto Studio Matt”. Sklep świadczy usługi poprzez
sprzedaż towarów, w szczególności wydruku zdjęć i plików graficznych na
wybranych przez klienta materiałach

4. Używane w Regulaminie definicje:

a) Sklep- sklep
internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem URL http://www.widoknatatry.com.pl
.

b) Sprzedawca-
„Foto Studio Matt”.

c) Zamawiający-
osoba prawna lub fizyczna, oraz inna instytucja bądź stowarzyszenie dokonująca
zakupu w Sklepie.

d) Zamówienie–
fotografie wybrane przez Zamawiającego do realizacji, zgodnie z niniejszym
regulaminem, przesłane w wybranej formie

e) Fotografia-
produkt w sprzedaży detalicznej oferowany przez Sklep.

f) Cena – cena
brutto Fotografii nie obejmująca opłat wynikających z kosztów dostarczenia
Zamówienia.

g) Umowa sprzedaży-
umowa sprzedaży fotografii w rozumieniu kodeksu Cywilnego, zawarta przy użyciu
strony internetowe Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

 

 

§
2 Zawarcie umowy

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią
oferty handlowej w rozumieniu art. 534 Kodeksu Cywilnego, są natomiast
zaproszeniem do składania ofert kupna przez Zamawiającego. Zamawiający
dokonując wypełnienia zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie
internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonej fotografii na warunkach
podanych w opisie. 

2. Złożone
zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w
oparciu o obowiązujący Regulamin.
Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy, a właściwym do
rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących realizacji Zamówienia, lub innych
kwestii spornych, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Każdy
zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego
życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod
uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT w
wysokości 23% i bez kosztów wysyłki.

4. Oferowane
artykuły są motywami wzorcowymi. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a
jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według
wybranej techniki.

5. Po
złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem
jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu
realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym
płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.

6. WIDOKNATATRY.PL
zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli
produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź
zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość
dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do
zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

  

 §
3 Warunki płatności

1. WIDOKNATATRY.PL
przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.

2. Płatności
za towary można dokonywać w formie przelewu na podany numer konta

3. Płatność
czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

4. Zamówienia
od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.widoknatatry.pl  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

5. W
celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów lub
usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być
wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

6. Umowa
sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Przyjęcie
do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia i opłacenia zamówienia
. Datą opłacenia jest data wpływu środków na konto Sklepu.

 

 §
4 Warunki dostawy

1. Zamówione
artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy
kurierskiej, zgodnie z ich cennikiem. Możliwy jest odbiór osobisty.

2. Produkty
z oferty Sklepu mają określony czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu
zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu. Zamówienia o różnym czasie realizacji
wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu
najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie
prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.

3. Koszt
dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.

4. Zamówienia
realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania
produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się
koszty transportu towaru.

5. Czas
realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3-7 dni roboczych. Dostawa kurierem
wynosi 24h-48h w dni robocze. WIDOKNATATRY.PL nie ma wpływu na pracę firm
transportowych i nie bierze odpowiedzialności za terminowość dostaw, niemniej
jednak dokłada wszelkich starań, aby zamówienia docierały do Zamawiającego w
jak najkrótszym terminie. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego
od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania
przesyłki.

  

§
5 Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia w
obecności kuriera, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona podczas
transportu. Jeśli towar jest uszkodzony, a opakowanie nosi ślady uszkodzenia
należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny.

2. O obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki w
obecności kuriera, Zamawiający dodatkowo zostanie poinformowany drogą e-mail, w
momencie wysłania informacji o zrealizowaniu zamówienia i wysłania fotografii.

3. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia przesyłki po
wyjściu kuriera, reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 §
6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. WIDOKNATATRY.PL
nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i
szybkość jego działania, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w
trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na
które Sklep nie ma wpływu.

2. Sklep
nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz
za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane
na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep
nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych
dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep
nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby
trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad
ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

  § 7 Prawo odstąpienia od
warunków umowy

1. Zgodnie z ustawą 
„O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, z dnia 02.03.2000 r.,
Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy bez podania przyczyny w ciągu
10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku
jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany, otwierany,
testowany ( zerwana folia i firmowe naklejki zabezpieczające).

2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy
skierować pisemnie e-mailem na adres: mateusz@wataha-tatry.pl

3. Po dostarczeniu wniosku odstąpienia od warunków
umowy zamówione artykuły należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie
zwrócić częściowo lub w całości otrzymanego towaru, lub zwróci go w gorszym
stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towaru.

4. Zwrot wartości towaru może nastąpić jeżeli
otrzymany towar nie został użytkowany oraz gdy nie próbowano podjąć działań
mogących obniżyć wartość towaru.

5. Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów
zwrotu przesyłki.

6. W przypadku odstąpienia umowa jest uważana
za niezawartą. Wszystkie zobowiązania wynikające z konieczności zwrotu
należności Klient musi wykonać w ciągu 14 dni od chwili odesłania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.

7. Możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku
umów dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na
specjalne zamówienie klienta.

  

§
8 Reklamacja i zwroty

1. Sklep
za zakupiony towar udziela 6-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia
dostarczenia produktu do Klienta

2. Podstawą
reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od
oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w
formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji
jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie
rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez
monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

3. Sprzedawca
jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli sprzedana rzecz ma
wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli nie ma właściwości, o
których istnieniu zapewniał Klienta Sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi
wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia
produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na
produkt nowy.

4. Reklamacje
są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru
zgłosi  pisemnie e-mailem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną
dostawę.

5. Reklamacje dotyczące jakości Fotografii, co do
których Sprzedawca nie może podjąć stosownej decyzji o jej przyjęciu lub
odrzuceniu bez naocznego stwierdzenia stanu reklamowanej fotografii, będą
rozpatrywane po uprzednim odesłaniu produktu do siedziby sklepu na koszt
zamawiającego.

6. Jeżeli
Sklep dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad,
może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

7. Zwrot należnej sumy pieniędzy, za
zwrócone fotografie, nastąpi w ciągi siedmiu dni roboczych.

 

 

§
9 Prawa autorskie

1. Zakup
towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw
własności intelektualnej do zakupionych produktów

2. Sprzedawane
przez Sklep  produkty objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby
trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania tych
produktów.

3. Każde
korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest tylko po
uprzedniej pisemnej zgodzie WIDOKNATATRY.PL, która udzielana jest wyłącznie na
określony czas i w określonym celu.

4. WIDOKNATATRY.PL
zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i
czerpanie dochodu z dzieł.

5. Przekazane
do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, panoramy, teksty i inne) mogą być
publikowane wyłącznie za zgodą WIDOKNATATRY.PL, wraz z podaniem nazwy serwisu.

6. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy
Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”  z dnia 4 lutego 1994 r.

 

 §
10 Dane osobowe

1. Rejestrując
się w sklepie internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zachowując prawo wglądu, poprawy i usunięcia ich z
bazy.

2. Przekazane
dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O
ochronie danych osobowych”, oraz ustawy „O świadczeniu usług drogą
elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 r.
WIDOKNATATRY.PL dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość
nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie, za
wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla
których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczania
przesyłek.

3. Dane
osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015r

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do
funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

3. WIDOKNATATRY.PL zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu
obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.widoknatatry.pl.

0