Regulamin

 

R E G U L A M I N

SKLEPU INTERNETOWEGO WIDOK NA
TATRY

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin
  określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WIDOKNATATRY.PL, zwanego
  dalej Sklepem, a także zakres odpowiedzialności.
 2. Korzystając
  z usług Sklepu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także
  akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się tym samym do ich przestrzegania.
 3. Sklep internetowy WIDOKNATATRY.PL działający pod adresem URL http://www.widoknatatry.pl, 
  jest własnością firmy „Wataha Tatry Mateusz Knapik”, zarejestrowanej pod nr NIP 736-158-39-08 i nr
  Regon 120493343 w centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Sklep świadczy usługi poprzez
  sprzedaż towarów, w szczególności wydruku zdjęć i plików graficznych na
  wybranych przez klienta materiałach.
 5. Używane w Regulaminie definicje:

a)     
Sklep- sklep
internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem URL http://www.widoknatatry.com.pl
.

b)     
Sprzedawca-
„Wataha Tatry Mateusz Knapik”, Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 91.

c)      
Zamawiający-
osoba prawna lub fizyczna, oraz inna instytucja bądź stowarzyszenie dokonująca
zakupu w Sklepie.

d)     
Zamówienie–
fotografie wybrane przez Zamawiającego do realizacji, zgodnie z niniejszym
regulaminem, przesłane w wybranej formie

e)     
Fotografia-
produkt w sprzedaży detalicznej oferowany przez Sklep.

f)      
Cena – cena
brutto Fotografii nie obejmująca opłat wynikających z kosztów dostarczenia
Zamówienia.

g)     
Umowa sprzedaży-
umowa sprzedaży fotografii w rozumieniu kodeksu Cywilnego, zawarta przy użyciu
strony internetowe Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

 

 

§
2 Zawarcie umowy

 1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią
  oferty handlowej w rozumieniu art. 534 Kodeksu Cywilnego, są natomiast
  zaproszeniem do składania ofert kupna przez Zamawiającego. Zamawiający dokonując
  wypełnienia zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej
  sklepu, składa ofertę kupna określonej fotografii na warunkach podanych w
  opisie. 
 2. Złożone
  zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w
  oparciu o obowiązujący Regulamin.
  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy, a właściwym do
  rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących realizacji Zamówienia, lub innych
  kwestii spornych, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Każdy
  zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego
  życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod
  uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT w
  wysokości 23% i bez kosztów wysyłki.
 4. Oferowane
  artykuły są motywami wzorcowymi. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a
  jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według
  wybranej techniki.
 5. Po
  złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem
  jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu
  realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym
  płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 6. WIDOKNATATRY.PL
  zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli
  produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź
  zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość
  dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do
  zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

 

 

 §
3 Warunki płatności

 1. WIDOKNATATRY.PL
  przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.
 2. Płatności
  za towary można dokonywać w formie przelewu na podany numer konta.
 3. Płatność
  czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 4. Zamówienia
  od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.widoknatatry.pl  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. W
  celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów lub
  usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być
  wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.
 6. Umowa
  sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Przyjęcie
  do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia i opłacenia
  zamówienia . Datą opłacenia jest data wpływu środków na konto Sklepu.

 

 

§
4 Warunki dostawy

 1. Zamówione
  artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy
  kurierskiej, zgodnie z ich cennikiem. Możliwy jest odbiór osobisty.
 2. Produkty
  z oferty Sklepu mają określony czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu
  zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu. Zamówienia o różnym czasie realizacji
  wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu
  najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie
  prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.
 3. Koszt
  dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.
 4. Zamówienia
  realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania
  produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się
  koszty transportu towaru.
 5. Czas
  realizacji zamówień zawiera się w przedziale 2-7 dni roboczych. Dostawa kurierem
  wynosi 24h-48h w dni robocze. WIDOKNATATRY.PL nie ma wpływu na pracę firm
  transportowych i nie bierze odpowiedzialności za terminowość dostaw, niemniej
  jednak dokłada wszelkich starań, aby zamówienia docierały do Zamawiającego w
  jak najkrótszym terminie. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego
  od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania
  przesyłki.

 

 

§
5 Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia w
  obecności kuriera, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona podczas
  transportu. Jeśli towar jest uszkodzony, a opakowanie nosi ślady uszkodzenia
  należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny.
 2. O obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki w
  obecności kuriera, Zamawiający dodatkowo zostanie poinformowany drogą e-mail, w
  momencie wysłania informacji o zrealizowaniu zamówienia i wysłania fotografii.
 3. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia przesyłki po
  wyjściu kuriera, reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 

§
6 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. WIDOKNATATRY.PL
  nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i
  szybkość jego działania, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w
  trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na
  które Sklep nie ma wpływu.
 2. Sklep
  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
  pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz
  za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane
  na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep
  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych
  dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep
  nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby
  trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad
  ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

  

 § 7 Prawo odstąpienia od
warunków umowy

 1. Zgodnie z ustawą 
  „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, z dnia 02.03.2000 r.,
  Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy bez podania przyczyny w ciągu
  10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku
  jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany, otwierany,
  testowany ( zerwana folia i firmowe naklejki zabezpieczające).
 2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy
  skierować pisemnie na adres firmy, lub mailem na adres: biuro@wataha-tatry.pl
 3. Po dostarczeniu wniosku odstąpienia od warunków
  umowy zamówione artykuły należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie
  zwrócić częściowo lub w całości otrzymanego towaru, lub zwróci go w gorszym
  stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towaru.
 4. Zwrot wartości towaru może nastąpić jeżeli
  otrzymany towar nie został użytkowany oraz gdy nie próbowano podjąć działań
  mogących obniżyć wartość towaru.
 5. Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów
  zwrotu przesyłki.
 6. W przypadku odstąpienia umowa jest uważana
  za niezawartą. Wszystkie zobowiązania wynikające z konieczności zwrotu
  należności Klient musi wykonać w ciągu 14 dni od chwili odesłania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.
 7. Możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku
  umów dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na
  specjalne zamówienie klienta.

 

 

§
8 Reklamacja i zwroty

 1. Sklep
  za zakupiony towar udziela 6-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia
  dostarczenia produktu do Klienta.
 2.  Podstawą
  reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od
  oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w
  formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji
  jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie
  rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez
  monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego
  obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 3. Sprzedawca
  jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli sprzedana rzecz ma
  wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli nie ma właściwości, o
  których istnieniu zapewniał Klienta Sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi
  wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia
  produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na
  produkt nowy.
 4. Reklamacje
  są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru
  zgłosi  pisemnie e-mailem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną
  dostawę.
 5. Reklamacje dotyczące jakości Fotografii, co do
  których Sprzedawca nie może podjąć stosownej decyzji o jej przyjęciu lub
  odrzuceniu bez naocznego stwierdzenia stanu reklamowanej fotografii, będą
  rozpatrywane po uprzednim odesłaniu produktu do siedziby sklepu na koszt
  zamawiającego.
 6. Jeżeli
  Sklep dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad,
  może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
 7. Zwrot należnej sumy pieniędzy, za
  zwrócone fotografie, nastąpi w ciągi siedmiu dni roboczych.

 

 

 

§
9 Prawa autorskie

 1. Zakup
  towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw
  własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Sprzedawane
  przez Sklep  produkty objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby
  trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania tych
  produktów.
 3. Każde
  korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest tylko po
  uprzedniej pisemnej zgodzie WIDOKNATATRY.PL, która udzielana jest wyłącznie na
  określony czas i w określonym celu.
 4. WIDOKNATATRY.PL
  zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i
  czerpanie dochodu z dzieł.
 5. Przekazane
  do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, panoramy, teksty i inne) mogą być
  publikowane wyłącznie za zgodą WIDOKNATATRY.PL, wraz z podaniem nazwy serwisu.
 6. W
  sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy
  Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”  z dnia 4 lutego 1994 r.

 

 

§
10 Dane osobowe

 1. Rejestrując
  się w sklepie internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych zachowując prawo wglądu, poprawy i usunięcia ich z
  bazy.
 2. Przekazane
  dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O
  ochronie danych osobowych”, oraz ustawy „O świadczeniu usług drogą
  elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 r.
  WIDOKNATATRY.PL dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość
  nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie, za
  wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla
  których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczania
  przesyłek.
 3. Dane
  osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia…..
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
  Regulaminem mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do
  funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 3. WIDOKNATATRY.PL zastrzega sobie prawo
  do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu
  obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.widoknatatry.pl.

0