§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WIDOKNATATRY.PL, zwanego dalej Sklepem, a także zakres odpowiedzialności.

2. Korzystając z usług Sklepu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się tym samym do ich przestrzegania.

3. Sklep internetowy WIDOKNATATRY.PL działający pod adresem URL http://www.widoknatatry.pl,  jest własnością firmy „Foto Studio Matt”. Sklep świadczy usługi poprzez sprzedaż towarów, w szczególności wydruku zdjęć i plików graficznych na wybranych przez klienta materiałach

4. Używane w Regulaminie definicje:

a) Sklep- sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem URL http://www.widoknatatry.com.pl .

b) Sprzedawca- „Foto Studio Matt”.

c) Zamawiający- osoba prawna lub fizyczna, oraz inna instytucja bądź stowarzyszenie dokonująca zakupu w Sklepie.

d) Zamówienie– fotografie wybrane przez Zamawiającego do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przesłane w wybranej formie

e) Fotografia- produkt w sprzedaży detalicznej oferowany przez Sklep.

f) Cena – cena brutto Fotografii nie obejmująca opłat wynikających z kosztów dostarczenia Zamówienia.

g) Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży fotografii w rozumieniu kodeksu Cywilnego, zawarta przy użyciu strony internetowe Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

 

 

§ 2 Zawarcie umowy

1. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 534 Kodeksu Cywilnego, są natomiast zaproszeniem do składania ofert kupna przez Zamawiającego. Zamawiający dokonując wypełnienia zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonej fotografii na warunkach podanych w opisie. 

2. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy, a właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących realizacji Zamówienia, lub innych kwestii spornych, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT w wysokości 23% i bez kosztów wysyłki.

4. Oferowane artykuły są motywami wzorcowymi. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.

5. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.

6. WIDOKNATATRY.PL zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

  

 § 3 Warunki płatności

1. WIDOKNATATRY.PL przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.

2. Płatności za towary można dokonywać w formie przelewu na podany numer konta

3. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.widoknatatry.pl  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia i opłacenia zamówienia . Datą opłacenia jest data wpływu środków na konto Sklepu.

 

 § 4 Warunki dostawy

1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej, zgodnie z ich cennikiem. Możliwy jest odbiór osobisty.

2. Produkty z oferty Sklepu mają określony czas realizacji zamówienia. Upływa on od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.

3. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.

4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu towaru.

5. Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3-7 dni roboczych. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze. WIDOKNATATRY.PL nie ma wpływu na pracę firm transportowych i nie bierze odpowiedzialności za terminowość dostaw, niemniej jednak dokłada wszelkich starań, aby zamówienia docierały do Zamawiającego w jak najkrótszym terminie. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

  

§ 5 Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona podczas transportu. Jeśli towar jest uszkodzony, a opakowanie nosi ślady uszkodzenia należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny.

2. O obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera, Zamawiający dodatkowo zostanie poinformowany drogą e-mail, w momencie wysłania informacji o zrealizowaniu zamówienia i wysłania fotografii.

3. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia przesyłki po wyjściu kuriera, reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 § 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. WIDOKNATATRY.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość jego działania, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które Sklep nie ma wpływu.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

  § 7 Prawo odstąpienia od warunków umowy

1. Zgodnie z ustawą  „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, z dnia 02.03.2000 r., Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany, otwierany, testowany ( zerwana folia i firmowe naklejki zabezpieczające).

2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować pisemnie e-mailem na adres: mateusz@wataha-tatry.pl

3. Po dostarczeniu wniosku odstąpienia od warunków umowy zamówione artykuły należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić częściowo lub w całości otrzymanego towaru, lub zwróci go w gorszym stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towaru.

4. Zwrot wartości towaru może nastąpić jeżeli otrzymany towar nie został użytkowany oraz gdy nie próbowano podjąć działań mogących obniżyć wartość towaru.

5. Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu przesyłki.

6. W przypadku odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą. Wszystkie zobowiązania wynikające z konieczności zwrotu należności Klient musi wykonać w ciągu 14 dni od chwili odesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku umów dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta.

  

§ 8 Reklamacja i zwroty

1. Sklep za zakupiony towar udziela 6-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta

2. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli sprzedana rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta Sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.

4. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosi  pisemnie e-mailem lub pocztą zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę.

5. Reklamacje dotyczące jakości Fotografii, co do których Sprzedawca nie może podjąć stosownej decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu bez naocznego stwierdzenia stanu reklamowanej fotografii, będą rozpatrywane po uprzednim odesłaniu produktu do siedziby sklepu na koszt zamawiającego.

6. Jeżeli Sklep dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.

7. Zwrot należnej sumy pieniędzy, za zwrócone fotografie, nastąpi w ciągi siedmiu dni roboczych.

 

 

§ 9 Prawa autorskie

1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów

2. Sprzedawane przez Sklep  produkty objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania tych produktów.

3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie WIDOKNATATRY.PL, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu.

4. WIDOKNATATRY.PL zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.

5. Przekazane do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, panoramy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą WIDOKNATATRY.PL, wraz z podaniem nazwy serwisu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”  z dnia 4 lutego 1994 r.

 

 § 10 Dane osobowe

1. Rejestrując się w sklepie internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zachowując prawo wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”, oraz ustawy „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 r. WIDOKNATATRY.PL dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczania przesyłek.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015r

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

3. WIDOKNATATRY.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.widoknatatry.pl.